Aradığınız kelimeyi yazıp Enter tuşuna basınız.
EN

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından hazırlanmıştır.
Şirketimiz Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından www.bkmonline.net internet sitesi üzerinden ve çeşitli film, dizi, tiyatro, gösteri, şov gibi “etkinlikler” kapsamında verilen hizmet ve yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak toplanan kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.
BKM’nin internet sitesinden veya hizmetlerinden ya da etkinliklerinden faydalanmak için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan da hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
BKM’nin https://www.bkmonline.net/ adresindeki “Haber Bülteni” üyeliği seçeneği; katılımcının kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almak ve BKM etkinliklerinden haberdar olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknolojik olarak hizmet aldığımız tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir ve bu siz katılımcılarınızın haber bültenine üyelik ile konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır.
Ayrıca siz değerli seyircilerimizin etkinliklere katılımlarınız esnasında gerek tarafımıza gerekse diğer bilet satış kanalları gibi aracı hizmet veren kurumlar ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, bu kapsamda ilgililerce alınan ve usul ve yasaya uygunluğu taahhüt edildiği şekilde, aşağıdaki amaçlarla kullanılacak ve kanunen saklanması gereken süre kadar (örneğin akdi ilişkilerde 10 yıl) saklanacak, aynı zamanda amacı doğrultusunda orantılı bir şekilde ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
a. Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:
Kişisel verileriniz, BKM Haber Bülteni üyesi olmanız ile rıza göstererek ya da dolaylı olarak etkinliklerimize katılırken aracı kurumlar vasıtası (örn. bilet satış siteleri) ile onlara verdiğiniz onay kapsamında kanuni zorunluluk ya da hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekmesi nedeni ile ya da Dijital ve/veya basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu bilgiler; örneğin Kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta ya da ev/iş adresleri); internet sitemizi kullanımız sırasında (çerez kayıtları gibi), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ya da kayıt altına alınan etkinliklerdeki görüntüleriniz gibi toplanan bilgilerinizden ibarettir.
b. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:
BKM Haber Bülteni üyesi olarak açık rıza gösterdiğiniz ya da etkinliklere katılımınız ile doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet aldığımız aracı kurumlar vasıtasıyla ya da etkinlik katılımlarınız ile kabul ettiğiniz şartlar çerçevsinde verdiğiniz kişisel bilgiler; temel olarak sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve BKM etkinliklerinin geliştirilmesi ve katılımcı ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere; BKM’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacı ile KVKK’nın 5. Maddesine bağlı olarak işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz açık rızanız, hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekli olması, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebepleri kapsamında; tamamen ya da kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
c. Kişisel Verilerinizin Kimlerle Hangi Amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz ticari faaliyetimize ilişkin ürün veya hizmetin verilebilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, rızanız kapsamında etkinlik bilgileri, kampanya ve promosyon haberlerinin ve ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi amacı ile yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişiler ile (hissedarlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi) ile paylaşılabilecektir.
Fakat kişisel verileriniz KVKK’nın “İstisnalar” kapsamına giren 28. Maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde açık rızanız olmasa dahi ilgili makamlara aktarılabilir.
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz ve toplanma amacı haricinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmayacaktır.
Kişisel verileriniz açık rızanız olmadığı sürece yurtdışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmayacaktır.
d. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM İÇİN;
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya verilerinizin anonimleştirilmesi ile ilgili başvuru yapmak isterseniz talebinizi aşağıda tabloda belirtilen iletişim kanalları ile yapabilirsiniz.
Veri Sorumlusu : Beşiktaş Kültür Merkezi A.Ş.
Temsilcisi : Ali GünalİLETİŞİM YOLUİLETİŞİM ADRESİ İLETİŞİM ŞEKLİ
Posta Akat Mah.Ebulula Mardin
Cad.Beşiktaş/İstanbul Maya
Meridyen Plz.N.16 K.3 D12
Noter vasıtası ile
ŞahsenAkat Mah.Ebulula Mardin Cad.
Maya Meridyen Plz.N.16 K.3 D12
Beşiktaş/İstanbul
Islak İmzalı

BKM’den
HABERDAR OLUN

Filmlerimiz, dizilerimiz, tiyatrolarımız, stand-up’larımız, konserlerimiz ve festivallerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kaydolun!

E-BÜLTEN